Why do Americans speak so loudly?

Q: Why do Americans speak so loudly?

A: So you can hear them above their clothes.

Laugh - EnglishClub ESL Jokes

Next Joke ⇒